itraukusis ugdymas

 1. Pradžia
 2. itraukusis ugdymas

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Socialinės pedagogės

 

Asta Smaliukė (tel.: +370 673 79006, el. paštas:  a.smaliuke@vvdg.lt), 126 kab.

Darbo grafikas: I–III 8.00–16.00, IV 8.00–15.30, V 8.00–15.00

 

Danutė Miceikienė (tel.: +370 673 79043 d.miceikiene@vvdg.lt), 126 kab.

Darbo grafikas: I–III 8.00–16.00, IV 8.00–15.30, V 8.00–15.00

 

Psichologės

Jolanta Meškauskienė (tel.: +370 673 79472, el. paštas: j.meskauskiene@vvdg.lt), 101 kab.

Darbo grafikas: I 8.15–15.30, II 8.15–15.30, II 8.15–15.30, IV 8.15–15.30

 

Kristina Gintovt (el. paštas: k.gintovt@vvdg.lt), 101 kab.

Darbo grafikas: II 9.00–17.30, III 11.45–17.45, IV 9.00–17.45, V 9.00–17.30

 

Specialioji pedagogė

Jolanta Misevičienė (tel.: +370 673 80162, el. paštas: j.miseviciene@vvdg.lt), 103 kab.

Darbo grafikas: I–V 8.00–16.00

 

Mokytojų padėjėjos

Julija Ogvo (el. paštas: j.ogvo@vvdg.lt), 126 kab.

Darbo grafikas: I 9.55–13.55, II 10.50–15.45, III 10.50– 15.45, IV 9.55– 14.50

 

Danutė Miceikienė (tel.: +370 673 79043 d.miceikiene@vvdg.lt), 126 kab.

Darbo grafikas: I 9.40–14.00, II 10.40–16.00, III 13.00–16.00, IV 9.45–15.00, V 9.40–12.00

 

Klasės vadovai

I-ų klasių vadovė Daiva Martikonienė (tel.: +370 618 20696 d.martikoniene@vvdg.lt), 102 kab.

Darbo grafikas: I–V 8.00–16.00

 

II-ų klasių vadovė Emilija Dovidaitytė (tel.: +370 673 75486, e.dovidaityte@vvdg.lt), 102 kab.

Darbo grafikas: I 8.00–17.00, II 8.00–13.00, III 8.00–17.00, IV 8.00–15.00, V 8.00–14.00

 

III-ų klasių vadovė Danuta Railienė (tel.: +370 673 79861d.railiene@vvdg.lt), 102 kab.

Darbo grafikas: I–V 8.00–16.00

 

IV-ų klasių vadovė Jolanta Misevičienė (tel.: +370 673 80162, el. paštas: j.miseviciene@vvdg.lt), 102 kab.

Darbo grafikas: I–V 8.00–16.00

 

Karjeros specialistė

Ineta Medeliauskaitė-Pakalniškė (i.pakalniske@vvdg.lt), 126 kab.

Darbo grafikas: I–V 8.00–16.00

 

Vaiko gerovės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Milda Razauskienė (tel. +370 607 42834, m.razauskiene@vvdg.lt), 314 kab.

 

 Specialusis pedagogas (0,25 etato) vykdoma darbuotojo paieška

Logopedas (0,5 etato) vykdoma darbuotojo paieška

 Mokytojų padėjėjas (0,5 etato) vykdoma darbuotojo paieška

 

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

 Specialios erdvės  mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui)

 

 

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokinimas

(įrengtas liftas, pandusas)

 

nuoroda į gimnazijos ataskaitą (www.stasis.lt)

https://www.stasis.lt/ltselection=6854&center_lat=55.00355394005085&center_lng=24.225555034215223&zoom=2&ne_lat=56.80596809001671&ne_lng=32.4926912621789&sw_lat=52.690079156478106&sw_lng=16.760421321828318

 

 

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

 

Mokinių tėvų informavimas

·         Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje   https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

·         Įtraukiojo ugdymo link: vertybės, požiūris ir susitarimai   https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

·         Įtraukiojo ugdymo link: įtraukusis ugdymas klasėje   https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

 

Kultūra įtraukčiai įtrauktis kultūrai mokykloje   https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw

Pedagogų pasirengimas

 

 1. Nacionalinė švietimo agentūra. Seminaras. Pasirengimas įtraukčiai švietime. Į pagalbą mokytojui. Dalyvavo gimnazijos mokytojai, administracija, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija. Konferencija. Specialioji pedagogė Jolanta Misevičienė „Įtrauki pamoka: požymiai ir formos“ mokytojo nuostatos – individualizavimas – diferencijavimas – pastoliavimas. Dalyvavo gimnazijos mokytojai, administracija, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Mokymai „Įtraukusis ugdymas. Mokykla kiekvienam“. Dalyvavo švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Lietuvos įtraukties švietimo centras. Seminaras „Skaitymo strategijos“. Dalyvavo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Lietuvos įtraukties švietimo centras. Seminaras „Neverbaliniai mokymosi sutrikimai. Atpažinimas. Rekomendacijos ugdymui“. Dalyvavo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Sutrikusios raidos vaikųkonsultavimo skyrius. Viešoji konsultacija „Užduočių analizės metodo taikymas pamokoje: pagrindiniai rengimo principai, praktiniai patarimai“.  Dalyvavo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Lietuvos įtraukties švietimo centras. Seminaras „Skaitymo ir rašymo sutrikimų turintis mokinys. Suprask. Padėk. Tikėk“. Dalyvavo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba. Mokymai. Bendrojo ugdymo įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymus taikant intervizijų metodą. Dalyvavo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Mokymai „SUP  turinčių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą“. Dalyvavo mokytojai, vadovai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Vilniaus universitetas.  Mokymai „Studijų proceso taikymo tvarka studentams) turintiems individualių poreikių“. Dalyvavo karjeros specialistė, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, respublikinė konferencija „Kartu siekiant vaiko gerovės“. Dalyvavo švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“: „Socialinių istorijų rašymo gairės“ pristatymas Vilniuje. Dalyvavo švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba. Atvejų aptarimo grupė mokyklų specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams, psichologams.

 

 1. Nacionalinė švietimo agentūra. ,,Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo galimybės ir užduočių pritaikymo principai“. Dalyvavo švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. VšĮ „Sėkmingi vaikai“ kompleksinių paslaugų vaikams ir šeimoms centras. Mokymai „Probleminio elgesio valdymas ir prevencija, pasitelkiant moksliškai grįstusmetodus“.  Dalyvavo tikslinė pedagogų grupė, švietimo pagalbos specialistai, klasių vadovai.

 

 1. Erudito licėjus, Erasmus projektas „DIGIT4SEN“ konferencija. Seminaras Integruok DIGI4SEN: skaitmeniniai įrankiai įtraukiajam ugdymui.  Dalyvavo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Lietuvos įtraukties švietimo centras. Viešoji konsultacija „Mokymosi sutrikimai: atpažinimas ir nustatymas, pagalba mokiniams, turintiems specifinius mokymosi sutrikimus. Ką daryti, kai tėvai neatskleidžia apie galimai vaiko turimus specialiuosius ugdymosi poreikius? Dalyvavo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Įvairiapusės įtraukiojo ugdymo patirtys švietimo įstaigose“’. Dalyvavo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. VšĮ FUTURE4US. Mokymai ,,Kaip suprasti ar mūsų vaikas turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Dalyvavo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

 

 1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Sutrikusios raidos vaikųkonsultavimo skyrius. Nacionalinė autizmo konferencija. Dalyvavo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.
Meniu