Rytis Komičius

Direktorius, III vadybinė kategorija, anglų kalbos mokytojas

Funkcijos:

 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Gimnazijos veiklą, užtikrindamas Gimnazijai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 • Gavęs Gimnazijos tarybos ir Savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens pritarimą, tvirtina Gimnazijos strateginį veiklos planą.
 • Gavęs Gimnazijos tarybos pritarimą, tvirtina Gimnazijos metinį veiklos planą.
 • Tvirtina švietimo programas.
 • Nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis.
 • Suderinęs su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu ir neviršydamas didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina pareigybių sąrašą, kurio pagrindu tvirtina įstaigos struktūrą.
 • Tvirtina Gimnazijos darbuotojų pareigybių aprašymus.
 • Suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina darbo tvarkos taisykles.
 • Teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai veiklos ataskaitas.
 • Gimnazijos vardu sudaro sutartis, reikalingas Gimnazijos funkcijoms vykdyti.
 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus.
 • Leidžia darbuotojus atostogų, skiria drausmines nuobaudas, skatina, išleidžia į komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, laikinai nušalina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie darbo metu yra neblaivūs, apsvaigę nuo sąmoningai panaudotų narkotinių ir toksinių medžiagų.
 • Organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais, koordinuoja atitinkamų instrukcijų rengimą bei jas tvirtina.
 • Supažindina Gimnazijos bendruomenę su valstybine švietimo politika ir telkia bendruomenę jai įgyvendinti, trumpalaikėms ir ilgalaikėms Gimnazijos veiklos programoms rengti ir vykdyti.
 • Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus.
 • Stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjui jam tobulinti, sudaro sąlygas ir skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis.
 • Organizuoja Gimnazijos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui (auditui) atlikti.
 • Inicijuoja Gimnazijoje savivaldos sukūrimą ir skatina jų veiklą.
 • Leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis vaikų ugdymo klausimais, atstovauja Gimnazijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
 • Užtikrina vaikams sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms aplinką, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas.
 • Vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Gimnazijos nuostatuose numatytas funkcijas, siekdamas įgyvendinti Gimnazijai keliamus tikslus.

Rima Veronika Murmaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija, matematikos mokytoja metodininkė

Atsakomybės:

 • Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo koordinavimas
 • Mokytojų darbo apskaitos koordinavimas
 • Metodinės tarybos veiklos kuravimas
 • Veiklos, susijusios su valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų organizavimu, koordinavimas
 • Strategijos programos „Pamoka be sienų“ įgyvendinimo koordinavimas

Elza Griškevič

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Atsakomybės:

 • Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo koordinavimas
 • Mokinių priėmimo komisijos veiklos koordinavimas
 • Mokinių ir mokytojų pamokų tvarkaraščių sudarymas
 • Strategijos programos „Efektyvus ir prasmingas IT panaudojimas ugdymo(si) procese“ įgyvendinimo koordinavimas

Lina Labžentienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė

Atsakomybės:

 • Tarptautinio bakalaureato programos koordinavimas
 • Tarptautinių projektų rengimas ir koordinavimas
 • Tinklaveikos ir mokinių savanorystės koordinavimas
 • Strategijos programos „Saviieška Lietuvoje ir pasaulyje“ įgyvendinimo koordinavimas

Milda Razauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Atsakomybės:

 • Vaiko gerovės komisijos koordinavimas
 • Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas
 • Mokinių nemokamo maitinimo koordinavimas
 • Mokinių pavežėjimo koordinavimas
 • Darbo su specialiųjų poreikių mokiniais koordinavimas
 • Neformaliojo švietimo programų koordinavimas
 • Mokinių tarybos veiklos kuravimas
 • Renginių, projektų, konkursų ir varžybų rengimas ir koordinavimas
 • Kultūros paso veiklų koordinavimas
 • Gimnazijos veiklos sklaidos el. puslapyje ir socialiniuose tinkluose koordinavimas
 • Strategijos programos „Darnių tarpusavio santykių bendruomenė“ įgyvendinimo koordinavimas

Rimantas Cegelskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Atsakomybės:

 • Viešųjų pirkimų koordinavimas
 • Gimnazijos patalpų nuomos organizavimas
 • Gimnazijos pastato ir aplinkos priežiūros organizavimas
 • Saugos reikalavimų vykdymo priežiūra
 • Ūkio personalo darbo apskaitos koordinavimas
 • Strategijos programos „Jauki ir funkcionali aplinka“ įgyvendinimo koordinavimas
Meniu