Rytis Komičius

Direktorius, III vadybinė kategorija, anglų kalbos mokytojas

Atsakomybės:

Rima Veronika Murmaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija, matematikos mokytoja metodininkė

Atsakomybės:

 • Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo koordinavimas
 • Mokytojų darbo apskaitos koordinavimas
 • Metodinės tarybos veiklos kuravimas
 • Veiklos, susijusios su valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų organizavimu, koordinavimas
 • Strategijos programos „Pamoka be sienų“ įgyvendinimo koordinavimas

Elza Griškevič

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Atsakomybės:

 • Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo koordinavimas
 • Mokinių priėmimo komisijos veiklos koordinavimas
 • Mokinių ir mokytojų pamokų tvarkaraščių sudarymas
 • Strategijos programos „Efektyvus ir prasmingas IT panaudojimas ugdymo(si) procese“ įgyvendinimo koordinavimas

Ramunė Dzidzevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja

Atsakomybės:

 • Neformaliojo švietimo programų koordinavimas
 • Mokinių tarybos veiklos kuravimas
 • Renginių, projektų, konkursų ir varžybų rengimas ir koordinavimas
 • Kultūros paso veiklų koordinavimas
 • Gimnazijos veiklos sklaidos el. puslapyje ir socialiniuose tinkluose koordinavimas
 • Strategijos programos „Saviieška Lietuvoje ir pasaulyje“ įgyvendinimo koordinavimas

Tatjana Sezemanienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė

Atsakomybės:

 • Vaiko gerovės komisijos koordinavimas
 • Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas
 • Mokinių nemokamo maitinimo koordinavimas
 • Mokinių pavežėjimo koordinavimas
 • Darbo su specialiųjų poreikių mokiniais koordinavimas
 • Strategijos programos „Darnių tarpusavio santykių bendruomenė“ įgyvendinimo koordinavimas

Rimantas Cegelskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Atsakomybės:

 • Viešųjų pirkimų koordinavimas
 • Gimnazijos patalpų nuomos organizavimas
 • Gimnazijos pastato ir aplinkos priežiūros organizavimas
 • Saugos reikalavimų vykdymo priežiūra
 • Ūkio personalo darbo apskaitos koordinavimas
 • Strategijos programos „Jauki ir funkcionali aplinka“ įgyvendinimo koordinavimas
Meniu