Korupcijos prevencija

  1. Pradžia
  2. Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą gimnazijoje–Laimutė Valantiejienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kreiptis el. paštu: laimuteva@yahoo.com.

 

PATVIRTINTA Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus 2020-01-02 įsakymu Nr. V-1

 

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020–2022 METAMS

I.BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

  1. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
  2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

2.1.korupcija– bet koks asmenų, dirbančių gimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

2.2.korupcijos prevencija– korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Programos tikslai:

3.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;

3.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti gimnazijoje ir jas šalinti;

3.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje.

4. Programos uždaviniai:

4.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

4.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami gimnazijos bendruomenei;

4.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje, supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis;

4.4. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;

4.5. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;

4.6. ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius);

4.7. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.

IV.SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

6. Siekiami rezultatai:

6.1. didinti nepakantumą korupcijai;

6.2. gerinti korupcijos prevencijos organizavimą gimnazijoje;

6.3. didinti visuomenės pasitikėjimą gimnazija;

7. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

7.1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;

7.2. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;

7.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;

7.4. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;

7.5. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;

7.6. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.

8. Kiekviena Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

9. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

10. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

11. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakingas gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo už korupcijos prevenciją.

12. Gimnazijos prevencijos programą tvirtina direktorius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Ši programa įsigalioja nuo 2020 m. sausio 2 d.

14. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

15. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

16.Programa skelbiama gimnazijos interneto svetainėje.

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos

direktoriaus 2020-01-02 įsakymu Nr. V-1

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020–2022 METAMS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo laikas Laukiami rezultatai
1 2 3 4 5
1. Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles klausimais Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Pagal poreikį2020–2022 m. Pagerės žinių kokybė apie korupcijos prevenciją
2. Organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius gimnazijoje L. ValantiejienėR. Komičius 2020–2022 m. m. gruodžio mėn. Susiformuos antikorupcinės nuostatos, nepakanti korupcijos augimui pilietinėpozicija
3. Antikorupcinio švietimo temas integruoti į pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklą, neformalųjį ugdymą Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kiekvienais metais iki rugsėjo 10 d. Ugdomos antikorupcinės nuostatos
4. Kontroliuoti, ar laiku pateikiamos privačių interesų deklaracijos Direktorius Kiekvienais metais II ketvirtį Kontroliuojami privatūs interesai
5. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles ir tvarkas Direktorius Kiekvienais metais III ketvirtį Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse
6. Gimnazijos bendruomenės informavimas apie gimnazijos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą. Direktorius Kiekvienais metais Informuojami gimnazijos bendruomenės nariai apie gimnazijos veiklą
7. Esant būtinybei  papildyti gimnazijos korupcijos prevencijos programą. Atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę gimnazijoje Kiekvienais metais Veiksminga korupcijos prevencijos programa
8. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Nuolat Bendruomenės nariai informuojami apie įvykdytus viešuosius pirkimus.
Meniu