Metodinės tarybos nuostatai

 1. Pradžia
 2. Metodinės tarybos nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriaus 2006 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. 253/2
(Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriaus 2020 m. spalio 19 d.
įsakymo Nr. V-280 redakcija)

 

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos (toliau – Gimnazija) pedagogų metodinės veiklos organizavimo nuostatai nusako metodinės veiklos tikslus ir uždavinius, metodinių grupių ir metodinės tarybos funkcijas, metodinės veiklos organizavimo tvarką ir koordinavimą.
 2. Pagrindinės nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Metodinė veikla – pedagogų bei kitų švietimo specialistų (toliau – pedagogų) organizuota veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

2.2. Metodinė grupė – gimnazijoje veikianti pedagogų grupė, sudaryta pagal dalyką ar sritį.

2.3. Metodinė taryba – gimnazijoje veikianti pedagogų metodinių grupių pirmininkų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.

2.4. Metodinė priemonė – pedagogų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui(si).

2.5. Mokymo(si) priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinės priemonės, instrumentai, prietaisai, medžiagos, cheminiai reagentai mokomosios kompiuterinės priemonės, specialiųjų poreikių mokinių ugdymui naudojamos originalios ar pritaikytos mokymo priemonės ir kt.

II SKYRIUS

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuoseklaus pedagogų profesijos kompetencijų tobulinimo ir užtikrinti veiksmingą bei efektyvų ugdymo procesą.
 2. Metodinės veiklos uždaviniai:

4.1. skatinti pedagogų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai;

4.2. užtikrinti metodinį ir dalykinį pedagogų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi;

4.3. užtikrinti kokybišką ugdomosios veiklos organizavimą, vertinimą ir tobulinimą.

 

III SKYRIUS

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

 1. Metodinę veiklą organizuoja ir vykdo pedagogai, metodinės grupės, metodinė taryba.
 2. Gimnazijoje nuolat veikia mokytojų metodinės grupės: lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos ir informacinių technologijų, socialinių mokslų, gamtos mokslų, fizinio ugdymo ir meninio ugdymo dalykų.
 3. Metodinių grupių veiklai vadovauja atviru ar uždaru balsavimu išrinkti pirmininkai dvejų metų laikotarpiui ir turintys ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
 4. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir metodinės tarybos pirmininkas. Pirmininkas renkamas dvejų metų laikotarpiui ir turintys ne žemesnę kaip mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja gimnazijos direktoriaus paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 5. Metodinės tarybos ir metodinių grupių posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip keturis kartus per mokslo metus. Metodinės tarybos ir metodinių grupių posėdžiai (susirinkimai) turi būti protokoluojami.
 6. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas koordinatoriaus pageidavimu.
 7. Metodinės tarybos ir metodinių grupės posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsu dauguma. Slaptas balsavimas vykdomas, jei to reikalauja bent 2 posėdžio dalyviai. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys.
 8. Tarybos narys neturi teisės dalyvauti balsavime svarstant klausimus, su kuriais jis yra tiesiogiai susijęs arba jeigu jo balsavimas gali sukelti privačių ir viešų interesų konfliktą. Apie tokią galimybę jis privalo pranešti prieš balsavimą Tarybai.
 9. Metodinės tarybos ir metodinių grupių posėdžių protokolus registruoja ir saugo metodinės tarybos pirmininkas tam skirtose bylose. Pasibaigus kalendoriniams metams protokolai atiduodami į archyvą.
 10. Veikla planuojama mokslo metams, vadovaujantis šiais nuostatais.
 11. Metodinėje veikloje dalyvaujančių pedagogų teisės ir pareigos:

15.1. gauti informaciją apie planuojamą ir organizuojamą veiklą bei veiklos ataskaitas;

15.2. aktyviai dalyvauti veikloje;

15.3. laikytis priimtų nutarimų, sprendimų, veiklos nuostatų ir juos vykdyti;

15.4. inicijuoti klausimų svarstymą Tarybos posėdžiuose;

 1. Tarybos pirmininkas turi teisę:

16.1. dalyvauti direkcijos pasitarimuose, kai svarstoma atskirų mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų veikla;

16.2. dalyvauti individualiuose mokytojo darbo aptarimuose;

16.3. dalyvauti atestacinės komisijos posėdžiuose.

inicijuoti klausimų svarstymą Tarybos posėdžiuose

 1. Metodinės veiklos vykdymo formos, būdai ir metodai: diskusijos, apskritieji stalai, susirinkimai, atviros pamokos, seminarai, meistriškumo kursai, praktikumai, konferencijos, konkursai, stendiniai pranešimai, metodiniai darbai, publikacijos, tiriamoji veikla, parodos ir kt.
 2. Metodinė taryba atsiskaito Mokytojų tarybai kiekvienų mokslo metų pabaigoje.

 

IV SKYRIUS

METODINIŲ GRUPIŲ FUNKCIJOS

 1. Metodinės grupės vykdo šias funkcijas:

19.1. nagrinėja ugdymo turinio planavimo, integravimo, (įsi)vertinimo ir pan. strategijų įgyvendinimo klausimus;

19.2. nustato metodinės grupės mokslo metų veiklos prioritetus, sudaro veiklos planą ir jį įgyvendina;

19.3. analizuoja dalykų ugdymo programas, aprobuoja teminius ir individualaus mokymo planus, mokytojų parengtas pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas;

19.4. sprendžia vadovėlių ir mokymo(si) priemonių naudojimo bei įsigijimo klausimus;

19.5. nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, dalyvauja sprendžiant pagalbos teikimo mokiniui klausimus;

19.6. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, analizuoja ir vertina atestuojamų mokytojų metodinę veiklą;

19.7. vykdo pedagoginės gerosios patirties sklaidą;

19.8. teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais gimnazijos tarybai, metodinei tarybai, direktoriui, skyrių vedėjams.

 

V SKYRIUS

METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS

 1. Metodinė taryba vykdo šias funkcijas:

20.1. nustato gimnazijos metodinės veiklos prioritetus mokslo metams, formuoja ugdymo turinio gerinimo politiką;

20.2. koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;

20.3. nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus;

20.4. vertina mokytojų metodinius darbus, mokymo priemones, analizuoja praktinę veiklą, sprendžia kabinetų aprūpinimo poreikio klausimus;

20.5. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.;

20.6. svarsto parengtus dalykų programų projektus, dalykų mokymo programų vykdymo, ugdymo turinio organizavimo ir įgyvendinimo klausimus, ugdymo inovacijų diegimą ir teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui.

  1. ______________________

   SUDERINTA
   Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos
   Metodinės tarybos posėdyje
   2020 m. spalio 16 d.  protokolas Nr.4

Meniu