Specialusis pedagogas

  1. Pradžia
  2. Specialusis pedagogas

DARBO GRAFIKAS

  Darbo laikas Pietų pertrauka Netiesioginio darbo laikas
Pirmadienis  13.25 – 14.10 val. 12.00 – 12.30 val.
Antradienis 12.00 – 12.30 val. 12.30 – 15.00 val.
Trečiadienis 12.15 – 13.00 val.

14.20 – 15.05 val.

13.00 – 13.30 val.
Ketvirtadienis 9.55 – 10.40 val.

11.05 – 11.50 val.

13.25 – 14.10 val.

14.20 – 15.05 val.

12.00 – 12.30 val.
Penktadienis 9.55 – 10.40 val.

12.15 – 13.00 val.

13.00 – 13.30 val.

Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Užtikrina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiosios pedagoginės
pagalbos tęstinumą gimnazijoje.
2. Veda grupines, individualias specialiojo pedagogo pratybas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus,
galias bei rekomendacijas.
3. Padeda mokiniams įsisavinti lietuvių kalbos mokomąją medžiagą, pasiekti geresnių mokymosi
rezultatų, koreguoja mokinių sutrikusias funkcijas.
4. Bendradarbiauja su dalykų mokytojais, aptaria specialiuosius būdus, metodus, tempą, padeda
pritaikyti ugdymo programas, teikia metodinę pagalbą.
5. Padeda mokytojams atpažinti specialiųjų poreikių  turinčius mokinius, atlikti
pirminį/pakartotinį žinių, įgūdžių, gebėjimų pedagoginį vertinimą, atitikimą ugdymo
programai.
6. Tvarko specialiojo pedagogo dokumentus, renka ir fiksuoja informaciją apie mokinių
ugdymosi pasiekimus.
7. Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo klausimais.
8. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, teikia pasiūlymus dėl specialiųjų poreikių
mokinių ugdymo.
9. Bendradarbiauja su gimnazijos socialine pedagoge, psichologe, visuomenės sveikatos
priežiūros specialiste, Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai ją skiria Vaiko gerovės komisija ir/ar Vilniaus miesto
pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS
Gimnazijos specialioji pedagogė Jolanta Misevičienė dirba 103 kabinete.
E. p.: j.miseviciene@vvdg.lt
Tel. nr.: 867380162

Meniu