Tvarkos aprašas

  1. Pradžia
  2. Tvarkos aprašas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, pagal šiuos dokumentus:
1.1. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115),
1.2. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendraisiais sveikatos apsaugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr V-599,
1.3. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. ISAK43
1.4. Mokinių, turinčių teisę į socialinę paramą, neformaliojo švietimo rėmimo tvarka, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 30-341,
2. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, kūrybinę, mokslinę-tiriamąją, sporto, kalbinių kompetencijų, verslumo, socializacijos ugdymosi ir kitas veiklas pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
3. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažintinius, saviraiškos, kūrybiškumo ir papildomojo ugdymosi poreikius, sudaryti sąlygas socializacijos ir pilietiškumo raiškai, bendravimui ir bendradarbiavimui.
4. Neformaliojo švietimo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.

II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PRINCIPAI IR FORMOS

5. Neformaliojo švietimo veiklą mokiniai renkasi savanoriškai, tačiau skatintina, kad kiekvienas mokinys dalyvautų bent vienoje neformaliojo švietimo veikloje.
6. Gimnazija:
6.1. teikia neformaliojo švietimo paslaugas, atsižvelgdama į turimas sąlygas bei skiriamas lėšas;
6.2. informuoja apie neformaliojo švietimo galimybes kitose institucijose ir su jomis pagal sudarytas sutartis ar kita pasirinkta forma bendradarbiauja;
6.3. rūpinasi papildomais ištekliais, padedančiais tenkinti neformaliojo švietimo galimybes.
7. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma įgyvendinant:
7.1. neformaliojo švietimo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis;
7.2. neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios vykdomas gavus konkursinių programų, kurias skelbia ir koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, neformaliojo ugdymo įstaigos ir kitos institucijos, finansavimą;
7.3. pažintinę ir konsultacinę veiklą, finansuojamą:
7.3.1. pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319); Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarką, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento direktoriaus 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A 500- 382 -(1.1.-KL),
7.4. socialinę, projektinę, kūrybinę, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir kt. nepamokinę veiklą;
7.5. integruotą formalųjį ir neformalųjį švietimą, rengiant mokinius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir/ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintiems renginiams (olimpiadoms, konkursams, festivaliams, dainų šventėms, spartakiadoms ir kt.).
8. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje galimos pasirinkti neformaliojo švietimo formos:
8.1. būrelis;
8.2. studija;
8.3. klubas;
8.4. mokomoji verslo bendrovė;
8.5. integruota pamoka, seminaras ir kt.;
8.6. choras, ansamblis, solistai;
8.7. stovykla, ekspedicija, mobili laboratorija;
8.8. programa, projektinė ir savanoriška veikla, akcija;
8.9. projektas pagal Vytauto Didžiojo kalendorių.

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

9. Neformalųjį švietimą vykdo:
9.1. atitinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai – neformaliojo švietimo būrelių ir kitų grupių vadovai;
9.2. į šią veiklą gali būti įjungiami ir kviestiniai asmenys (mokinių tėvai, menininkai, sportininkai ir kt. kompetentingi tam tikros srities atstovai);
9.3. dalykų mokytojai, konsultuojantys mokinius, dalyvaujančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir/ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintuose dalykiniuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose ir kt.), ir organizuodami minėtus renginius gimnazijoje.
10. Kitų institucijų, asmenų ar grupių gimnazijai siūlomi/inicijuojami projektai ar renginiai, kurie nėra įrašyti į gimnazijos veiklos planus, turi būti patvirtinti arba rekomenduojami Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento ar kitų institucijų, turinčių įgaliojimus vykdyti ir inicijuoti neformaliojo ugdymo veiklą.
11. Neformaliojo švietimo grupėje dalyvauja ne mažiau kaip 10-15 mokinių. Jeigu grupėje yra specialiųjų poreikių mokinių, mokinių skaičius gali būti mažinamas (vienas specialiųjų poreikių mokinys skaičiuojamas kaip 2 mokiniai). Esant didesniam dalyvaujančių mokinių kiekiui, grupes galima skirstyti į pogrupius, o jų veiklą organizuoti kartu arba atskirai, atsižvelgiant į patvirtintą programą ir keliamus tikslus.
12. Socialinėje, projektinėje veikloje, kuri finansuojama ne iš mokinio krepšelio lėšų arba vykdoma savanoriškai, vadovaujantis labdaros ir savitarpio pagalbos principu, dalyvaujančių mokinių skaičius priklauso nuo konkrečios veiklos ir programos.
13. Neformaliojo švietimo programos, užsiėmimų tvarkaraštis, jo pakeitimai ir veikla tvirtinama gimnazijos direktoriaus įsakymu. Programos parengiamos, apsvarstomas dalykų metodinėse grupėse ir pateikiamos derinti direktoriaus pavaduotojui ugdymui iki gimnazijos veiklos plane nustatytos datos.
14. Neformaliojo švietimo pasiekimai:
14.1. pažymiu paprastai nevertinami;
14.2. įvardijami mokinių pasiekimų įsivertinimo priemonėje – elektroninis ženklelis;
14.3. gimnazijoje vykstančių neformaliojo vaikų švietimo veiklų (choro, keramikos, programavimo ir kt.) pasiekimai gali būti vertinami pažymiu arba kaupiamuoju balu, jie įskaitomi į atitinkamo dalyko (muzikos, technologijų, informacinių technologijų ir kt.) programos pasiekimų įvertinimą. Su neformaliojo vaikų švietimo veiklos pasiekimų vertinimo sistema mokinius privalo supažindinti tą veiklą organizuojantis mokytojas per dvi pirmąsias rugsėjo savaites.
15. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma:
15.1. per mokslo metus ne pamokų laiku, laikantis nustatytų higienos reikalavimų; neformaliojo vaikų švietimo programų per mokinių atostogas ar/ir poilsio dienomis bei veiklų organizavimas netradiciniu laiku (prieš pamokas, vėlai vakare, naktį, su nakvyne ir pan.) vykdomas suderinus su mokiniais, jų tėvais (globėjais), gimnazijos vadovu;
15.2. gimnazijos edukacinėse arba kitose erdvėse (muziejuje, gamtoje, teatre, išvykose ir pan.); netradicinių renginių organizavimas apiforminamas gimnazijoje nustatyta tvarka;
15.3. atskirais atvejais, kai neformaliojo švietimo veikla siejama ir derinama su dalykų formaliojo ugdymo turiniu bei tikslais arba kai ji vykdoma pagal Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintus planus (olimpiados, konkursai ir kt.) arba Gimnazijos tarybos nutarimu neformaliojo ugdymo veikla ir formaliojo ugdymo procesas gali būti organizuojami integruotai.
16. Neformaliojo švietimo užsiėmimų, veiklų ir pasiekimų apskaita nurodyta tvarka rašoma patvirtintos formos neformaliojo švietimo dienynuose, kurių tvarkymą prižiūri Direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba kitas direktoriaus įgaliotas asmuo. Neformaliojo švietimo projektinės ir kitos veiklos, vykdomos pagal atskiras programas (konkursų, akcijų ir pan.), apskaita tvarkoma pagal organizatorių patvirtintus nuostatus ir reikalavimus. Neformaliojo švietimo veiklos, kuriai vadovauja ne vienas mokytojas (pvz., choro vadovas ir koncertmeisteris ir kt.), užsiėmimai gali būti rašomi tame pačiame dienyne.
17. Integruoti renginiai, kuriuos organizuoja skirtingi būreliai ar kitos neformaliojo švietimo grupės, įrašomi į kiekvieno veikos apskaitą (dienyną), o jeigu jie siejami su formaliojo ugdymo veikla, įrašomi ir į atitinkamo dalyko dienyną.
18. Neformaliojo švietimo procese sukuriami produktai ir rezultatai apibendrinami ir pristatomi gimnazijos renginiuose, koncertuose, leidiniuose, ekspozicijose, filmuotoje medžiagoje, gimnazijos interneto svetainėje ir kitomis sklaidos formomis.
19. Už neformaliojo švietimo pasiekimus mokiniai, mokytojai ir kiti veiklos dalyviai (konsultantai, partneriai, ekspertai) skatinami pagal gimnazijoje patvirtintą motyvavimo ir skatinimo sistemą.
20. Dėl dalyvavimo neformaliojo švietimo programų rengiamuose renginiuose, patvirtintuose gimnazijos direktoriaus įsakymu, mokinių praleistos pamokos laikomos pateisintomis, o mokiniai už neatliktus darbus atsiskaito bendra gimnazijoje patvirtinta tvarka.
21. Mokinių dalyvavimas kitų institucijų organizuojamuose neformaliojo švietimo renginiuose, dėl kurių praleidžiamos pamokos ar kita gimnazijoje vykdoma veikla, turi būti suderintos ir apiformintos gimnazijoje nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Pasikeitus neformalųjį švietimą reglamentuojantiems Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės administracijos ir kitiems su tuo susijusiems teisės aktams, atsižvelgiant į kitas aplinkybes (mokinių pageidavimus, pasikeitusias edukacines sąlygas, finansavimą, mokytojus ir pan.), šis neformaliojo švietimo organizavimo aprašas koreguojamas arba keičiamas direktoriaus įsakymu.
23. Apraše neaptartos neformaliojo švietimo situacijos svarstomos gimnazijos taryboje, direkciniuose pasitarimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose ar metodinėse grupėse, o jų organizavimas ir programa tvirtinama direktoriaus įsakymu.

Meniu