Ugdymas karjerai

  1. Pradžia
  2. Ugdymas karjerai

KARJEROS UGDYMO PROGRAMA

 

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos karjeros ugdymo programos paskirtis – ugdyti mokinių gyvenimo ir profesinės karjeros ilgalaikio planavimo gebėjimus, reikalingus karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Šia programa siekiama, kad mokiniai pažintų save ir socialinę aplinką, rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją adekvatiems karjeros sprendimams, pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis ir būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.

Gimnazijos Karjeros ugdymo programa remiasi Ugdymo karjerai programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

Tikslas – sudaryti sąlygas kryptingai mokinių karjeros komptencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą ir sėkmingai realizuotis pasirinktoje veikloje
1 uždavinys – ugdyti mokinių savižinos ir socialinės aplinkos pažinimo kompetencijas, įgalinančias juos sąmoningai valdyti karjerą.
Priemonės Planuojamas rezultatas,

poveikis mokiniams

Klasės Atsakingi
1.1. Mokinių savęs pažinimo tyrimų, savižinos užsiėmimų gimnazijoje organizavimas Mokiniai tikslingai rinksis mokymosi kryptį, sies savo asmenybės ypatumus su karjeros sprendimais  I -II Psichologas, klasių vadovai
1.2. Bendradarbiavimas su institucijomis, teikiančiomis karjeros planavimo paslaugas I II Klasių vadovai
1.3. Ugdymo karjerai kaip pasirenkamojo dalyko/ modulio pasiūlymas vidurinio ugdymo lygmenyje; Remiantis žiniomis apie save ir socialinę aplinką mokiniai gebės koreguoti savo karjeros tikslus III -IV Dalykų mokytojai
1.4. Mokinių ir jų tėvų informavimas apie gimnazijos ir kitų institucijų teikiamas paslaugas, susijusias su savižina Informavimo priemonės užtikrins įvairiapusės  informacijos pateikimą I – IV Klasių vadovai
2 uždavinys – ugdyti mokinių karjeros galimybių pažinimo kompetencijas, laiduojančias sėkmingą karjeros kelią.
Priemonės Planuojamas rezultatas,

poveikis mokiniams

Klasės Atsakingi
2.1. Išvykų į profesinę-darbinę aplinką organizavimas per neformalųjį ugdymą, projektinę, socialinę veiklas ir klasių valandėles Darbo aplinkos, darbo pobūdžio pažinimas skatins mokinius apgalvotai rinktis būsimą profesiją.

1-2 išvykos per metus visose klasėse

I – IV Klasių vadovai, būrelių vadovai, dalykų mokytojai
2.2. Ugdymo karjerai programos turinio integravimas į mokomųjų dalykų pamokas

 

Mokiniai suvoks mokomojo dalyko ir ateities veiklos sąsajas.

1-2 ugdymo karjerai pamokos, integruotos į kiekvieną dalyką, per metus

I – IV Metodinė taryba, dalykų metodinės grupės, dalykų mokytojai
2.3. Gimnazijos mokinių tėvų įtraukimas į ugdymo karjerai veiklas Sėkmės istorijų ir patirties pasidalijimas leis mokiniams objektyviau įvertinti ir sąmoningiau pasirinkti karjeros kelią.

1-2  mokinių susitikimai su gimnazijos bendruomenės nariais (tėvais ir buvusiais gimnazijos mokiniais) per metus.

I – IV Direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

klasių vadovai

2.4. Buvusių gimnazijos mokinių įtraukimas į ugdymo karjerai veiklas:

2.4.1. Buvusių gimnazijos mokinių „Sėkmės pamokų“ organizavimas

2.4.2. Bendradarbiavimas su VVDG Alumni nariais organizuojant renginius

I – IV
2.5. Vidurinio ugdymo bei tolesnio mokymosi krypties pasirinkimo galimybių sklaida gimnazijoje Visi II-IV klasių mokiniai bus informuoti apie mokymosi gimnazijoje ir ją baigus galimybes;

1-2 karjeros valdymo renginiai per metus.

II – IV Direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

klasių vadovai

2.6. Tolesnio mokymosi krypties pasirinkimo renginių (susitikimų su įvairių mokymosi įstaigų atstovais, išvykų į jas ir į studijų parodas) organizavimas Informacijos kryptingumas skatins atsakingai rinktis mokymosi ir veiklos kryptį;

5-6 susitikimai ir/ar išvykos per metus.

III – IV Klasių vadovai
2.7. Informacijos apie karjeros galimybių pažinimą pateikimas (internetinė svetainė, stendai) Savalaikis informacijos pateikimas sudarys sąlygas dalyvauti karjeros galimybių pažinimo veiklose. I – IV Pagalbos mokiniui specialistai
3 uždavinys – tobulinti mokinių karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, siejant jas su asmeniniu karjeros planu.
Priemonės Planuojamas rezultatas Klasės Atsakingi
3.1. Asmeninių konsultacijų apie karjeros pasirinkimo sprendimus teikimas mokiniams Mokiniai sąmoningiau priims sprendimus dėl asmeninės karjeros;

Konsultacijų pagal poreikį skaičius.

I – IV Pagalbos mokiniui specialistai
3.2. Užsiėmimų apie stresą ir emocinį intelektą  karjeros valdymo kontekste organizavimas Mokiniai gebės taikyti tinkamus streso valdymo būdus sudėtingose situacijose.
1-2  užsiėmimai per metus kiekvienoje klasėje
I – IV Pagalbos mokiniui specialistai
3.3. Komandinio darbo formavimas bendradarbiaujant mokymosi ir kitose įvairiose veiklose Mokiniai gebės dirbti komandose, bendradarbiauti ir priimti bendrus sprendimus I – II Pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, dalykų mokytojai

 

 

______________________________________________

 

Meniu