VILNIAU VVYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

  1. Pradžia
  2. VILNIAU VVYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės)
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu
Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.:101-
5226), nustato bendrą naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, vartotojo teises, pareigas ir
atsakomybę.
2. Bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų
nustatyta tvarka.
3. Naudotis biblioteka turi teisę visi mokyklos mokiniai, bendruomenės nariai, mokinių tėvai,
buvę mokiniai.
4. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių
ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę
orientaciją, prieinamumą.
5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.
6. Bibliotekos darbo laiką tvirtina mokyklos direktorius.
7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant
bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas,
teikiama vartotojui nemokamai.
Skaitytojo pažymėjimas (formuliaras)– vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės
aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir
naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir
tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui,
naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir
kitomis paslaugomis.
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas
bibliotekos paslaugas bibliotekoje.

II. VARTOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO

 BIBLIOTEKOJE ORGANIZAVIMAS IR TVARKA

8. Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos prieinamos laisvai ir tik užsiregistravus,
panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis
teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.
9. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimas vykdomas naudojantis kompiuterine programa
TAMO.
10. Mokiniai į biblioteką registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.
11. Registruotiems vartotojams yra:
11.1. suteikiama teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus,
11.2. leidžiama nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą,
11.3. elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai
dokumentus,
11.4. suteikiamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos,
11.5. naudotis kitomis taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms
būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.
12. Asmuo, norėdamas tapti skaitytoju, turi:
12.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis,

12.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą (jei asmuo nėra gimnazijos
moksleivis),
13. Spaudiniai, informacinė literatūra bei kiti dokumentai, esantys skaitykloje, į namus
neišduodami, jais galima naudotis tik skaitykloje.
14. Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka vieną kartą per metus vartotojai yra
perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekos veiklai, nemokamai:
15. Baigiantis mokslo metams, vartotojai privalo atsiskaityti su biblioteka.
16. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.

III. VARTOTOJO IR LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

17. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
17.1.gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas,
aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
17.2. naudotis bibliotekos fondais ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
17.3. apsilankius bibliotekoje, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę
užklausą ir gauti atsakymą,
17.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus  naudotis bibliotekoje ar už jos ribų,
17.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą;

17.6. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš
kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų,
17.7. naudotis mokamomis bibliotekos paslaugomis numatytomis direktoriaus patvirtintame
mokamų paslaugų sąraše.
17.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant
techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais.
17.9. darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi:
17.9.1. mokytojai, norintys vesti pamoką, neformaliojo ugdymo užsiėmimus;
17.9.2. mokiniai su mokytojo rekomendacija;
17.9.3. mokiniai, atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt.;
17.10. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis (rinkti informaciją internete, įsirašyti informaciją
į bet kurią kompiuterinę laikmeną jeigu mokinys atėjo su konkrečia mokytojo užduotimi,
atsispausdinti dokumentą reikalingą ugdymo procesui, elektroniniu paštu naudotis tik mokymosi
tikslais);
17.11. jei skaitykloje vyksta renginys, organizatoriaus reikalavimu, kitiems lankytojams dirbti
prie kompiuterių neleidžiama.
17.12. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125)
nuostatų,
18. Vartotojas privalo:
18.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
18.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į išduotų dokumentų
apskaitą,
18.3. laiku grąžinti gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
18.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų,
subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;
18.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus spaudinį,
nedelsiant informuoti biblioteką;
18.6. baigus darbą kompiuterizuotą darbo vietą palikti tvarkingą.
18.7. Prieš nutraukdami darbo ar mokymosi sutartį su gimnazija, vartotojai privalo grąžinti į
biblioteką panaudai gautus dokumentus (įrangą).
19. Vartotojui draudžiama:
19.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu ar skaitytojo formuliaru, perduoti savo
gautus dokumentus kitam asmeniui
19.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba
atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
19.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę,
smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti
elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

19.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu bibliotekos
patalpose (pavyzdžiui, skaitykloje);
19.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti
mitingus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
19.6. keisti bibliotekos fondų sustatymo tvarką, gadinti bibliotekos inventorių ar dokumentus;
19.7. naudotis bibliotekos kompiuteriais nesilaikant naudojimosi kompiuteriais ir internetu
taisyklių nustatytos tvarkos
19.8. dirbti dviese ir daugiau prie vieno kompiuterio (išskyrus pamokas);
19.9. palikti informaciją ant darbalaukio (nes tvarkant kompiuterius iš darbalaukio informacija
ištrinama), keisti darbalaukio foną, sugedus kompiuteriui jį savavališkai taisyti, keisti naršyklių
parametrus ir darbo aplinką.
19.10. triukšmauti ar kitaip trukdyti kitiems skaitytojams, lankytojams bei darbuotojams,
19.11. įsinešti į bibliotekos fondus maistą, drabužius, kuprines, rankines ar kitus asmeninius
daiktus.
20. Vartotojo atsakomybė:
20.1. skaitytojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą gautą dokumentą ar
naudojimąsi jo skaitytojo formuliaru, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir
negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu,
20.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi
pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi
taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai
sugadintiems dokumentams tvarkos:
20.2.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės
aktų nustatyta tvarka (praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti
tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, (iš reikalingų knygų sąrašo) arba atlyginti dviguba
jo rinkos kaina);
20.2.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą
padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės
aktų nustatyta tvarka,
20.3. pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi mokinys ar
nebedirbantis mokykloje mokytojas ar kitas darbuotojas privalo atsiskaityti su biblioteka.
20.4. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, mokyklos
direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

21. Biblioteka turi šias teises:
21.1. parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

21.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams prieinamas
paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
21.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti
bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;
21.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos
terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką:
21.4.1. vartotojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų
laikotarpiui, mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduodami visiems mokslo
metams neribotai;
21.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams
(įrangai);
21.5.1. naujai gauti, didelę paklausą turintys leidiniai (reti ir vertingi spaudiniai, mokomoji
literatūra ir kiti informaciniai leidiniai) išduodami ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui;
21.6 informuoti klasių auklėtojus, mokyklos administraciją ir kitas bibliotekas apie vartotojus,
negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);
21.7. mokyklos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos
veiklos, aptarnavimo sąlygų;
21.8. mokyklos direktoriaus įsakymu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis
biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų Taisyklėse
nustatytų reikalavimų;
21.9. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo
priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį,
neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su mokyklos direktoriumi.
22. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
22.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo,
profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
22.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik
išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus
apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
22.3. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą
(grąžinimo datą);
22.4. tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti, norėdamas tapti
vartotoju;
22.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens
duomenų saugumą;
22.6. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus
kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
22.7. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi
taisykles;
22.8. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai
vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti

vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus
aptarnavimo kokybei gerinti;
22.9. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus
bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

Meniu