VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS

  1. Pradžia
  2. VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS
1. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

Mokyklos knygų fondas ir periodiniai leidiniai yra mokyklos turtas ir juo mokyklos bendruomenės nariai gali naudotis skaityklos patalpose.

Skaityklos knygos ir periodiniai leidiniai skaitomi tik skaityklos patalpose.

Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi skaitykla taisyklėmis.

Jei skaitykloje visos vietos užimtos, kiti lankytojai nebeįleidžiami.

2. Skaitytojų ir lankytojų teisės, pareigos, atsakomybė

2.1. Lankytojai turi teisę:

2.1.1. Naudotis skaitykloje esamais ir čia prieinamais informaciniais ištekliais, bibliotekos specialistų konsultacijomis ir kitomis skaitykloje teikiamomis paslaugomis:

2.1.2. gauti informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

2.1.3. naudotis visais turimais informacijos šaltiniais (spaudiniais, garsajuostėmis, vaizdajuostėmis, internetu, CD, DVD ir kt.);

2.1.4. pateikti užklausą žodžiu arba TAMO sistemoje;

2.1.5. lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

2.1.6. skaitykloje naudotis kompiuteriais, spausdintuvu, kopijavimo aparatu

2.2. Lankytojai privalo:

2.2.1. Tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, negadinti skaityklos inventoriaus, palikti tvarkingą darbo vietą;

2.2.2. pastebėjus leidinį su defektu (subraukymus, išplėšymus ir pan.), pranešti bibliotekos darbuotojui;

2.2.3. nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos atviruose fonduose;

2.2.4. neišnešti spaudinių iš skaityklos patalpų;

2.2.5. laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems lankytojams bei skaityklos darbuotojams;

2.2.6.  naudojantis kompiuteriais, laikytis ,,Naudojimosi skaityklos kompiuteriais taisyklių ” ir interneto etiketo normų;

2.2.7. skaityklos patalpose nevalgyti, negerti, netriukšmauti, nekalbėti mobiliojo ryšio telefonais, išjungti telefonų garsą.;

2.2.8. striukes ir paltus palikti rūbinėje;

2.2.9. bibliotekos patalpoje dėvėti veido apsaugos priemones.

2.3. Skaitytojo atsakomybė:

2.3.1. Nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat (arba pripažintu lygiaverčiu).

2.3.2. Už nepilnamečių skaitytojų nepataisomai sugadintus spaudinius atsako tėvai (globėjai).

2.3.3. Tyčia sugadinęs skaityklos turtą ar įvykdęs kitus skaityklos taisyklių pažeidimus skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuotas klasės auklėtojas, tėvai (globėjai).

2.3.4. Skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi skaitykla taisykles, gali būti laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis skaitykla.

Meniu