BIBLIOTEKOS LITERATŪROS IŠDAVIMO IR SURINKIMO TVARKA

  1. Pradžia
  2. BIBLIOTEKOS LITERATŪROS IŠDAVIMO IR SURINKIMO TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bibliotekos literatūros išdavimo ir surinkimo tvarka nustato grožinės literatūros, bendrojo lavinimo dalykų  vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių išdavimą moksleiviams, mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams surinkimą, atsiskaitymą su biblioteka, baigus mokyklą bei išvykstant mokytis į kitas bendrojo lavinimo mokyklas.

GROŽINĖS LITERATŪROS, VADOVĖLIŲ BEI JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ IŠDAVIMAS

1. Grožinė, programinė, dalykinė literatūra išduodama skaitytojui 1 mėn, laikotarpiui, su galimybe pratęsti

2. Bendrojo lavinimo dalykų vadovėliai, jų komplektų dalys, mokymo priemonės yra išduodami mokslo metų pradžioje arba jų eigoje mokiniams einamiems mokslo metams.

3. Mokslo metų gale privaloma atsiskaityti su biblioteka.

ATSIKAITYMAS SU BIBLIOTEKA

1. Mokinį, mokslo metų eigoje išvykstantį iš mokyklos, klasės auklėtojas nukreipia į biblioteką, kur jis yra supažindinamas su atsiskaitymo su biblioteka taisyklėmis.

2. Mokinys, baigęs gimnaziją ar išvykdamas mokytis į kitą bendrojo lavinimo mokyklą, gimnaziją, grožinės literatūros knygas, vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones grąžina į biblioteką. Mokinys į raštinę pristato „Atsiskaitymo su biblioteka“ lapelį. Tik tuomet jam yra išduodami dokumentai.

3. Pasibaigus mokslo metams, dalykų mokytojai pateikia bibliotekininkei sąrašą moksleivių, kurie negrąžino vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių, kurie buvo išduoti mokytojui į kabinetą ir išdalinti mokslo metų eigoje.

4. Mokslo metų pradžioje bibliotekininkė informuoja klasės vadovus apie mokinius, negrąžinusius vadovėlių mokslo metų pabaigoje. Klasės vadovas informuoja mokinį, jog laikinai jam nebus išduodami vadovėliai einamiesiems mokslo metams.

5. Pamestą ar suniokotą grožinės literatūros knygą ar vadovėlį, jo komplekto dalį, mokymo priemonę mokinys privalo pakeisti tokiu pačiu ar bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti (vadovėlio, jo komplekto dalies, mokymo priemonės, grožinės literatūros knygos) rinkos kaina.

Meniu