Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas

 1. Pradžia
 2. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas

VVDG 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. Ugdymo planas

Ugdymo plano priedai:

 1. Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (UP 1);
 2. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas (UP 2);
 3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (UP 3);
 4. Karjeros ugdymo programa (UP 4);
 5. Integruota laisvės kovų istorijos programa i-ii gimnazijos klasių mokiniams (UP 5);
 6. Etninės kultūros programa (UP 6);
 7. Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių pamokų (ar jų dalies) tvarkos aprašas (UP 7);
 8. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir anglų kalbos pamokų organizavimo diferencijuojant ugdymo turinį tvarka (UP 8);
 9. III–IV klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso modulio keitimo tvarkos aprašas (UP 9);
 10. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (UP 10);
 11. Mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (UP 11);
 12. Mokinių neformaliojo švietimo organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (UP 12);
 13. Nuotolinio, mišraus ir hibridinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas (UP 13);
 14. Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų)  informavimo, švietimo ir grįžtamojo ryšio teikimo tvarka (UP 14);
 15. Mokinių projektinių darbų nuostatai (UP 15).
Meniu